Privacyreglement

Werken Sterkt b.v. is o.a. actief op het gebied van arbeids-activering, arbeids-advisering, re-integratie, coaching, training, taalbegeleiding en biedt werkervaringsplekken aan deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ten behoeve van al haar activiteiten registreert zij gegevens van haar deelnemers.

Het doel van dit privacyreglement is de deelnemers op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, van wie ze zijn verkregen, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een deelnemer heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan:

Registratie: de administratie van Werken Sterkt b.v.

Deelnemer: de natuurlijke persoon, die zich heeft gewend tot, of is verwezen naar Werken Sterkt met het verzoek hem of haar, een traject te laten volgen.

Artikel 2: Doel van de registratie

Het doel van de registratie is te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van een ontwikkelingstraject, welke Werken Sterkt

b.v. in samenwerking met deelnemer uitvoert.

Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement. Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden dan hierboven bedoelt. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.

Artikel 3: Opgenomen gegevens

Werken Sterkt verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever of verwijzer (zoals gemeente, UWV, GGZ-/Zorginstellingen, penitentiaire inrichting of uzelf) bij de start van het traject worden aangeleverd.

Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, nationaliteit, gegevens over uw indicatie/hulpvraag, (psychiatrische) achtergrond/problematiek(en), eventuele uitkering, gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring.

Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn in het kader van het streven naar herstel van (arbeids-) participatie.

Dit kunnen ook gegevens zijn over mogelijke (medische) beperkingen van de deelnemers en zijn eventuele arbeidsmarktvoorkeuren en /of toekomstvisie (totale hulpvraag).

Deze gegevens kunnen gedurende het begeleidingstraject worden aangevuld met een voor de deelnemer ontwikkeld begeleidingsplan.

Dit plan omvat alle activiteiten en producten die voor de deelnemer zullen worden ingezet, alsmede de behaalde resultaten daarvan.

Werken Sterkt b.v. is ermee bekend dat het verstrekte (persoons)gegevens in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze Wet en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 is bepaald.

Artikel 4: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwijderd, zodra deze geen registratief doel meer dienen. Gegevens van de deelnemer mogen na afloop van een begeleidingstraject nog vijf jaar worden bewaard.

Werken Sterkt b.v. dient bij beëindiging van het traject van werkzoekenden alle tot deelnemer te herleiden gegevens, data en/of resultaten ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever.

Werken Sterkt b.v. is ermee bekend dat de door gemeente verstrekte gegevens over werkzoekenden en persoonsgegevens in de overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze Wet en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 is bepaald.

Artikel 5: Toegang tot de registratie

Werken Sterkt b.v. wijst de deelnemer op het feit dat hij of zij wordt opgenomen in onze registratie.

Binnen Werken Sterkt b.v. hebben alleen de deelnemer en de begeleiders, die dienstverlenende taken in opdracht van Werken Sterkt b.v. uitvoeren, en die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening aan of ten behoeve van de deelnemer ten gevolge van hun taakuitoefening, het recht om persoonsgegevens in te zien.

Werken Sterkt b.v. heeft alleen toegang tot de persoonsgegevens als dit noodzakelijk is in verband met haar algemene verantwoordelijkheid.

Begeleiders van Werken Sterkt b.v. kunnen uitsluitend persoonsgegevens aan derden verstrekken met toestemming van de deelnemer.

Persoonsgegevens zijn voor derden toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren- en voortzetten.

Artikel 6: Rechten deelnemers

  • Recht op inzage

De deelnemer heeft het recht om zijn geregistreerde gegevens in te zien.

  • Recht om gegevens over te dragen (dataportabiliteit)

Op verzoek van deelnemer zullen wij persoonsgegevens digitaal ter beschikking stellen van derden.

  • Recht op vergetelheid

Werken Sterkt b.v. verwijdert alle gegevens op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer

  • Recht op correctie

Werken Sterkt b.v. corrigeert de gegevens op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer

  • Recht op beperking van verwerking

De deelnemer heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens indien deze mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of gegevens niet meer nodig zijn

  • Recht van bezwaar

De deelnemer heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens

Indien een deelnemer wijziging, correctie of aanvulling verlangt van hem of haar betreffende gegevens in de registratie, dient hij/zij hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de directie van Werken Sterkt b.v.

De directie draagt zorg, dat de beslissing tot wijziging of aanvulling zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 7: Klachten

Indien deelnemer van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij een andere reden tot klagen heeft, dient hij dit digitaal, mondeling of schriftelijk te wenden tot onze informatieservice. Wij verwijzen naar ons klachtenreglement.

Werken Sterkt b.v. Cobbenhagenstraat 3,

2288 ET Rijswijk

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 079-3020014 (vragen naar informatieservice) E-mail: administratieZSW@werkensterkt.nl

Artikel 8: Looptijd en inwerkingtreding

Dit reglement is in werking getreden per mei 2019 en is ter plaatse en via de website in te zien. De laatste wijziging heeft november 2023 plaats gevonden.