Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen het werkbedrijf van Werken Sterkt b.v. en haar klant worden aangegaan. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die van Werken Sterkt b.v. uit gaan.

1.2 Afwijkende bepalingen, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van klant, binden Werken Sterkt b.v. slechts indien Werken Sterkt b.v. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordverklaring is gericht.

1.3 Eerder gedeponeerde verkoopvoorwaarden komen te vervallen.

ARTIKEL 2 OFFERTES/ORDERS

2.1 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn veertien dagen geldend, tenzij in de offerte en/of aanbieding een andere termijn is opgenomen.

2.2 Mondelinge afspraken en toezeggingen van medewerkers van Werken Sterkt b.v. binden Werken Sterkt b.v. slechts indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

2.3 De overeenkomst tussen Werken Sterkt b.v. en klant komt tot stand op het moment dat klant de aanbieding van Werken Sterkt b.v. heeft aanvaard of doordat Werken Sterkt b.v. met de uitvoering van een opdracht is begonnen.

2.4 Wanneer klant het product niet nauwkeurig heeft gespecificeerd door aanwijzingen van onder meer hoeveelheid, kwaliteit, uiterlijk, toleranties en doorlooptijd, ligt het risico dat de werkzaamheden niet aan de verwachtingen voldoet bij klant. Werken Sterkt b.v. is in dat geval niet aansprakelijk als de levering niet aan de verwachtingen van klant ten aanzien van bovengenoemde gebieden voldoet.

ARTIKEL 3 WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

3.1 Wijzigingen in de verstrekte opdracht zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2 Indien Werken Sterkt b.v. vóór wijziging van de opdracht reeds kosten heeft gemaakt, of indien door de wijziging extra kosten ontstaan, komen deze kosten voor rekening van klant.

3.3 De door wijziging in de opdracht veroorzaakte overschrijding van de leveringstermijn komt voor rekening en risico van klant.

ARTIKEL 4 LEVERING EN LEVERTIJD

4.1 Werken Sterkt b.v. verplicht zich de overeengekomen leveringstermijn zo goed als mogelijk na te komen. De overeengekomen leveringstermijn is echter geen fatale termijn. Indien klant de overeenkomst wenst te ontbinden als gevolg van niet tijdige aflevering door Werken Sterkt b.v. dient klant Werken Sterkt b.v. eerst schriftelijk in gebreke te stellen en aan Werken Sterkt b.v. een redelijke termijn te gunnen om de levering alsnog na te komen.

4.2 Een geringe overschrijding van de leveringstermijn geeft klant geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op opschorting van enig uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

4.3 Klant is verplicht de producten af te nemen zodra deze door Werken Sterkt b.v. gereed worden gemeld. Indien klant hierin te kort schiet kan Werken Sterkt b.v. de producten opslaan voor rekening en risico van klant. Werken Sterkt b.v. heeft daarmee aan zijn verplichting tot aflevering voldaan en klant zal de overeengekomen prijs uiterlijk op dat moment betalen. Opslagkosten worden achteraf in rekening gebracht.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 Werken Sterkt b.v. is gerechtigd na de orderbevestiging doch voor de bewerking de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer van de samenstellende factoren van de prijsberekening een verandering heeft ondergaan. Klant heeft in dit geval het recht binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling van prijsverhoging (het nog niet uitgevoerde gedeelte van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.

5.2 De prijzen zijn, tenzij anders is vermeld, in euro en exclusief BTW.

5.3 Indien de klant een aanvaarde order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Werken Sterkt b.v. alle voor de uitvoering van deze order gemaakte en te maken kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.a.) en de verwachtte winstmarge te vergoeden.

ARTIKEL 6 BETALINGEN

6.1 Indien het Werken Sterkt b.v. na het sluiten van de overeenkomst bekend wordt dat klant niet kredietwaardig is, kan Werken Sterkt b.v. de overeenkomst ontbinden. Klant heeft alsdan geen recht op vergoeding van eventueel geleden of te lijden schade.

6.2 Werken Sterkt b.v. is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om te allen tijde zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien deze zekerheid niet binnen de gestelde termijn wordt gegeven.

6.3 Betalingen dienen door middel van overschrijving op de bankrekening van Werken Sterkt b.v. binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden.

6.4 Bij niet-betaling op de vervaldag zal klant over het factuurbedrag een rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119a BW.

6.5 De buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt door Werken Sterkt b.v. ofwel aan haar in rekening gebracht terzake van het incasseren van het door klant verschuldigde, komen voor rekening van klant en bedragen tenminste 10% van de totaal verschuldigde hoofdsom, onverminderd het recht van Werken Sterkt b.v. op aanvullende schadevergoeding.

6.6 Klachten en geschillen van welke aard dan ook geven klant niet het recht op enige verrekening of opschorting van zijn betalingsverplichtingen jegens Werken Sterkt b.v.

ARTIKEL 7 RISICO

7.1 Klant draagt te allen tijde het risico in relatie tot haar producten, zij het fysiek of ten opzichte van derden.

7.2 Door ondertekening van de vrachtbrief of ontvangstbevestiging door klant erkent klant dat de zending zichtbaar compleet en uiterlijk in goede staat is ontvangen.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Werken Sterkt b.v. behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde producten tot het moment van algehele voldoening van al hetgeen Werken

Sterkt b.v. in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van klant te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

ARTIKEL 9 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

9.1 Tekortkomingen van Werken Sterkt b.v. in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komen.

9.2 Als niet toerekenbare tekortkomingen zullen onder meer de volgende omstandigheden worden beschouwd: bedrijfsstoring, gebrek aan materialen en energie, oorlog, epidemie, oproer, brand, ingrijpen van de overheid, staking, bedrijfsbezetting, natuurrampen, weersomstandigheden en andere omstandigheden die een belemmerende invloed op de productie en/of levering hebben.

9.3 Bij overmacht aan de zijde van klant is klant gehouden het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht op de overeengekomen condities af te nemen.

9.4 Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat Werken Sterkt b.v. tot enige vergoeding van schade gehouden zal zijn.

ARTIKEL 10 RECLAMES

10.1 Eventuele klachten dienen schriftelijk en deugdelijk gespecificeerd te worden ingediend binnen één maand na ontvangst van de producten, bij gebreke waarvan klant geacht wordt de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden.

10.2 De vaststelling van een gebrek aan een gedeelte van de geleverde producten, geeft de klant niet het recht de gehele levering te weigeren.

10.3 Werken Sterkt b.v. heeft te allen tijde het recht de aard en omvang van de klacht ter plaatse vast te stellen.

10.4 Klant pleegt overleg met Werken Sterkt b.v. over eventuele retourzendingen. Als, na inspectie door Werken Sterkt b.v. de klacht ongegrond blijkt te zijn, zijn de retour zendings- en her-levering kosten die Werken Sterkt b.v. moet maken voor rekening van klant.

10.5 Indien klant bij het aangaan van de overeenkomst heeft verzuimd het gewenste product nauwkeurig te specificeren, door het geven van aanwijzingen met betrekking tot onder meer de kwantiteit, kwaliteit, het uiterlijk en de toleranties, worden ter zake geen reclames in behandeling genomen.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Werken Sterkt b.v. voor schade aan producten of, direct of indirect, bij klant of een derde als gevolg van door klant geleverde producten is uitgesloten.

11.2 Klant zal Werken Sterkt b.v.(daaronder begrepen al het personeel) vrijwaren en schadeloos stellen van alle aanspraken op schadevergoeding welke derden ten laste van Werken Sterkt b.v. maken.

11.3 Werken Sterkt b.v. is niet aansprakelijk voor schade aan, of het verloren gaan van producten van klant of derden, die haar in verband met voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

11.4 Werken Sterkt b.v. is nimmer aansprakelijk voor de eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van het, in opdracht van klant, aanbrengen van tekens van welke aard dan ook op de producten. Klant vrijwaart Werken Sterkt b.v. van alle aanspraken van derden die op dergelijke inbreuken zijn gebaseerd.

ARTIKEL 12 TEKORTKOMING IN DE NAKOMING

12.1 Indien klant in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst tekortschiet alsmede in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling, heeft Werken Sterkt b.v. het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden dan wel de nakoming op te schorten, zonder recht op schadevergoeding voor klant.

ARTIKEL 13 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle verbintenissen tussen Werken Sterkt b.v. en klant is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen, die niet in der minne tussen klant en Werken Sterkt b.v. opgelost kunnen worden, zullen worden beslist door de bevoegde rechter.