Werken Sterkt B.V. werkt op vele manieren samen met diverse partijen in wisselende verhoudingen. Samenwerking is in alle gevallen gericht op het welzijn van de deelnemer met respect voor de kwaliteitseisen en andere belangen van gemeenten, zorginstellingen, uitkeringsinstanties, werkgevers, etc.

Gemeenten

Gemeenten hebben de zorg voor een aantal doelgroepen, vaak met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gemeenten zijn onze opdrachtgevers en wij helpen hen om mensen met een uitkering te trainen en te coachen om hen zo snel mogelijk uit te laten stromen naar duurzame betaalde banen.

Het doel is uitkeringsonafhankelijkheid voor de deelnemer en een volwaardige plaats in de samenleving.

UWV

UWV is onze opdrachtgever voor het werkfit maken van werkzoekenden en voor de begeleiding, via de kortste weg, naar betaald werk.

Voor de UWV doelgroep is het soms moeilijk om zelf de weg weer te vinden naar een baan. Een traject heeft als doel werkzoekenden te ondersteunen bij het zo goed mogelijk omgaan met belemmeringen of hindernissen die nog in de weg staan om de arbeidsmarkt te betreden.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Zorginstellingen

Ook zorginstellingen onderkennen het belang van werk als essentiële voorwaarde voor herstel. Zorgverzekeraars zijn in toenemende mate van mening dat toeleiding naar werk niet tot de behandeling kan worden gerekend en in het sociaal domein moet worden georganiseerd.

Om aanbieders en cliënten in dit proces te ondersteunen, werken wij steeds meer met zorginstellingen samen.

Ook zoeken wij samenwerking met zorginstellingen om hen te helpen in de transitie van dagbesteding en werk binnen de zorg.

Raad voor Kinderbescherming

Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming om samen met het kind en de ouders de beste oplossing te zoeken. Alleen als het echt niet anders kan, wordt de rechter erbij betrokken, maar het draait altijd om het belang van het kind. Dat kan onder andere omdat de Raad voor de Kinderbescherming de rechter onafhankelijk adviseert.

Reclassering

De reclassering is een instantie die personen begeleidt die als gevolg van het (vermoeden van het) plegen van een strafbaar feit met politie of justitie in aanraking zijn gekomen. De betrokkenheid van de reclassering kan lopen vanaf de aanhouding van de verdachte door de politie tot en met de terugkeer in de maatschappij na het uitzitten van de gevangenisstraf.

Werkgevers

Werkgevers zijn zeer belangrijk in het bereiken van onze doelen. Het belang van deelnemers is zeer belangrijk maar een goede match met de werkgever en de functie is onontbeerlijk om duurzame uitstroom te bewerkstelligen. In dat kader zijn de belangen van werkgevers ook belangrijk.